Badania techniczne

INFORMACJA w zakresie usług technicznych jachtów żaglowych i sprzętu pływającego.

Wniosek o wykonanie przeglądu [*.pdf]

Zlecenie oceny technicznej [*.pdf]

Zespół Inspektorów Technicznych PZŻ na potrzeby osób fizycznych lub prawnych,wykonuje oceny technicznewycenyprzeglądy techniczne jachtu – statku używanego na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji, pomaga nabywcom przy zakupie używanego jachtu, prowadzi nadzory przy budowie jachtów oraz inne działania konsultacyjne i doradcze w zakresie technicznym jachtów żaglowych. Opłaty za wykonanie procedury technicznej wynoszą:

 1. Zgłoszenie jachtu do wykonania procedury technicznej oraz wystawienie dokumentu z przeglądu, oceny technicznej lub wyceny
  – długość kadłuba mniejsza niż 6 m – 130 zł,
  – długość kadłuba powyżej 6 m – 180 zł.
 2. Dobrowolny przegląd techniczny kompletnego jachtu.Zakres przeglądu technicznego jachtu żaglowego:
  – przegląd kadłuba statku, otwory i drożność odpływów,
  – sprawdzenie pływalności i stateczności statku,
  – sprawdzenie urządzeń pokładowych, do kotwiczenia, cumowania, holowania,
  – przegląd układu napędowego, w tym ocena silnika, zespół zamocowania zaburtowego lub pomieszczenia silnikowe, ich wentylacja i izolacja, prowadzenie instalacji elektrycznej, sprawdzenie systemu paliwowego – zbiorniki i przewody paliwowe, układu wydechowego i zabezpieczenie przeciwpożarowe odprowadzenia spalin, mechanicznego układu rozruchowego,
  – urządzenia sterowe i balastowo-mieczowe,
  – instalacja zasilania i wykorzystywania wyposażenia na paliwa gazowe (LPG), Butle gazowe o nominalnej zawartości gazu do 3 kg mogą być umieszczone poza pokładem statku w pomieszczeniach dla załogi pod warunkiem, gdy urządzenie gazowe będzie zamontowane bezpośrednio na butli gazowej lub będzie połączone z butlą przewodem o długości do 1,0 mb. Wszystkie elementy stałej instalacji gazowej muszą posiadać dokument sprawdzenia zgodności z PN-EN ISO 10239:2002.
  – światła nawigacyjne i układ oświetlenia statku,
  – układ instalacji elektrycznej prądu stałego na napięcie bezpieczne oraz zabezpieczenia; Gdy układ elektryczny jest na napięcie powyżej bezpiecznego należy przedłożyć podczas przeglądu technicznego statku dokument wystawiony przez uprawnionego elektryka, potwierdzający należyty stan wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z dyrektywą 2003/44/WE i aktualnymi polskimi przepisami administracji państwowej.
  – drzewca i ich zamocowanie oraz olinowanie stałe i ruchome,
  – sprzęt żaglowy,
  – wyposażenie ratunkowe, Kamizelki ratunkowe – indywidualne środki ratunkowe dla każdej osoby muszą odpowiadać normie PN-EN 395.
  – wyposażenie przeciwpożarowe,
  Minimalne wyposażenie zgodnie z pkt. 5.6.2. dyrektywy 2003/44/WE Dla pomieszczeń mieszkalnych wraz z urządzeniem z otwartym płomieniem ogniowym zalecana jest gaśnica proszkowa typu ABC lub ABCE o pojemności min. 1 kg środka gaśniczego, posiadająca oznakowanie jakości CE.
  – urządzenia i środki zabezpieczające zanieczyszczanie środowiska.
 3. Ocena techniczna lub wycena jachtu, wraz z wystawieniem stosownego dokumentu (Zakres procedury zgodnie ze zleceniem właściciela, armatora lub innej osoby).
  Opłata za wykonanie zlecenia:
  – przy wartości do 30.000 zł – 2 %,
  – przy wartości od 30.000 do 100.000 zł – 1,5 %,
  – przy wartości powyżej 100.000 zł – 1 %,
  dla zlecenia, gdy temat usługi nie dotyczy kompletnego jachtu opłata ryczałtowa 70 zł za godzinę wykonanej pracy.


Uwaga: Dojazd do miejsca wykonania każdego zlecenia – opłata na podstawie porozumienia zleceniodawcy i wykonującego zlecenie.