Procedura organizacji egzaminów motorowodnych

Procedura organizacji przez WOZŻ egzaminów na patenty motorowodne

1. WOZŻ samodzielnie organizuje egzamin żeglarski.

2. Wnioskodawca składa do WOZŻ w terminie do 14 dni przed planowaną datą egzaminu wniosek o przeprowadzenie egzaminu na dany patent żeglarski.

We wniosku należy umieścić :

– datę egzaminu

– miejsce egzaminu

– proponowany skład KE

Wnioski prosimy przesyłać na adres e-mailowy: biuro@wozz.org.pl

Uwaga: wszyscy członkowie KE powinni spełniać warunki określone w § 3 Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r. oraz powinni posiadać aktualną polisę OC dotyczącą egzaminowania na patenty żeglarskie. 

3. WOZŻ akceptuje wniosek o przeprowadzenie egzaminu, nadaje numer kolejny egzaminu i przesyła zwrotnie do wnioskodawcy.

4. WOZŻ nie zaakceptuje wniosku w przypadku niekompletności wymaganych danych lub gdy nie są spełnione wymagania określone w odpowiednich rozporządzeniach. Dopiero po uzupełnieniu lub skorygowaniu danych we wniosku, może on być ponownie rozpatrzony.

5. Po zaakceptowaniu wniosku, informacja o egzaminie zostaje umieszczona na stronie internetowej WOZŻ.

6. WOZŻ w okresie do 7 dni przed planowanym egzaminem przesyła informacje o egzaminie do MSiT.

7. Do egzaminu przystępują tylko osoby spełniające wymagania określone w §14 Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej. KE pobiera opłaty egzaminacyjne.

8. Osobie, która z uzasadnionych powodów nie rozpoczęła lub nie dokończyła egzaminu a dokonała opłaty egzaminacyjnej u danej KE, należy zwrócić opłatę egzaminacyjną.

9. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez Przewodniczącego KE.

10. Przewodniczący po zakończeniu egzaminu, w terminie do 3 dni, przekazuje dokumentację egzaminacyjną do WOZŻ. Dokumentacja powinna zawierać:

– protokół KE

– listę zbiorczą osób przeegzaminowanych

– karty egzaminacyjne i karty odpowiedzi testów

– zestaw pytań egzaminacyjnych użytych na danym egzaminie

– rozliczenie finansowe egzaminu

11. WOZŻ w terminie do 7 dni od daty zakończenia egzaminu przekazuje kopie dokumentacji egzaminacyjnej do MSiT.


DRUKI EGZAMINACYJNE