Przepisy żeglarskie

 

Rozporządzenie określa:

1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych;

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;

3) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.

 

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej regulująca status instruktorów PZŻ i PZMWiNW.

 

Ustawa określa zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

 

Ustawa ta reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów „Prawa wodnego”. Określa ona:
– organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje
– warunki uprawiania żeglugi
– zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków
– wymagania bezpieczeństwa żeglugi
– zasady wykonywania pilotażu
– postępowanie w razie wypadku żeglugowego
– przepisy karne

 

– wprowadza zmiany w art.4 (dot. niestosowania niektórych przepisów Ustawy do statków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i Państwowej, Straży Pożarnej oraz statków morskich przebywających na śródlądowych drogach morskich
– wprowadza zmiany w art. 18. ust2 (dot. obowiązku wpisu statków do rejestru)
– wprowadza zmiany w art. 20 ust 4a (dot. wydania dokumentu rejestracyjnego)
– skreśla ust 4b. i ust.4c
– wprowadza zmiany w art. 24a (dot. trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
– skreśla art. 34a
– zmienia załącznik do ustawy (dot. wysokości opłat)

 

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 21 ust.3 pkt 1 i art. 46 ustawy z dn. 21 grudnia 2000 o żegludze śródlądowej. Przedstawia ono:
– przepisy żeglugowe normujące szczegółowy sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych
– sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych
– wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania

 

 

Rozporządzenie to określa:
– kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa
– sposób i tryb przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa
– zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa
– wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich i motorowodnych oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie niezbędnych kwalifikacji żeglarskich

 

Rozporządzenie to nadaje nowe brzmienie:
– par. 4. pkt2. lit. b („ odbyła co najmniej dwa rejsy w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi”)
– zał. nr 1 (dot. wzorów patentów)

 

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 24a ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Określa ono tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.
Najważniejsze regulacje:
– wpisowi do rejestru podlegają statki o długości powyżej 12m lub o mocy silnika większej niż 15 kW
– wniosek składa się do organu rejestracyjnego właściwego polskiego związku sportowego
– prowadzone są odrębne rejestry dla statków o napędzie mechanicznym (symbol literowy M) oraz dla statków bez napędu mechanicznego lub mogących posiadać pomocniczy napęd mechaniczny (symbol literowy Z)
– po wpisaniu statku do rejestru, organ rejestracyjny wydaje dokument rejestracyjny
– numer rejestracyjny statku składa się z;
– dwóch liter; pierwsza oznacza województwo a druga oznacza księgę rejestrową do której ten statek został wpisany: „M” lub „Z”
oraz
– do 4 cyfr lub kombinacji cyfr i liter

Załączniki 1 i 2 określają wzory odpowiednich ksiąg rejestrowych statków o napędzie mechanicznym oraz statków bez napędu mechanicznego.
Załączniki 3 i 4 określają wzory dokumentu rejestracyjnego statku odpowiednio o napędzie mechanicznym oraz statku bez napędu mechanicznego lub z pomocniczym napędem mechanicznym.

 

 

 

– żegluga w porze nocnej

-wyposażenie w środki ratunkowe

– ruch w portach i przystaniach na żaglach

– zasady posiadania przepsiów żeglugowych na jachtach

Przepisy miejscowe dla innych akwenów żeglugowych można znaleźć na stronie www.uzs.gov.pl