Statut

STATUT WARSZAWSKO – MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

 (uchwalony 14.12.1999 r. z poprawkami z 10.04.2003 r., oraz z poprawkami z 15.05.2018 r.)

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski (w skrócie WOZŻ) i nazywane jest w dalszym ciągu WOZŻ.

§ 2

WOZŻ skupia członków zwyczajnych i wspierających z terenu m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Siedzibą WOZŻ jest m.st. Warszawa.

§ 4

WOZŻ posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. WOZŻ opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków i działaczy.
 2. Decyzje merytoryczne w zakresie działalności statutowej należą do władz WOZŻ oraz powoływanych przez nie społecznych komisji.

§ 6

 1. WOZŻ jest organizacją samorządną i kieruje się w swojej działalności niniejszym statutem oraz uchwałami swoich władz.
 2. WOZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej PZŻ i uczestniczy w jego działalności w zakresie i na zasadach określonych przez statut PZŻ.
 3. WOZŻ używa bandery i godła PZŻ.
 4. Proporzec WOZŻ stanowi żółto-czerwony trójkąt równoramienny, na którym znajduje się napis WOZŻ  i znak stylizowanej syreny w kolorze białym (załącznik 1).
 5. WOZŻ używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku (załącznik 2).

 

ROZDZIAŁ 2 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem WOZŻ jest:

1) popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,

2) osiąganie wysokiego poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,

3) rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej,

4) prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej śródlądowej i morskiej,

5) umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie,

6) kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego na wodzie,

7) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

§ 8

WOZŻ realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwiania im uczestnictwa we wszystkich formach działalności WOZŻ,

2) objęcie żeglarstwem regatowym szerokich rzesz młodzieży i zapewnienie warunków rozwoju zawodniczego najzdolniejszym,

3) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności WOZŻ i reprezentowanie wobec nich interesów społeczności żeglarskiej,

4) realizację zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową, samorządową i PZŻ (w tym przeprowadzanie egzaminów na patenty żeglarskie, wystawianie dokumentów  potwierdzających uprawnienia żeglarskie oraz prowadzenie nadzoru technicznego i wydawanie dokumentów jachtowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami),

5) organizowanie i nadzorowanie szkolenia na patenty żeglarskie,

6) szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich,

7) organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji na wodzie,

8) inicjowanie i planowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji żeglarskich,

9) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z realizacji celów WOZŻ,

10) czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,

11) koordynowanie i kontrolowanie działalności swych członków w zakresie wynikającym z ich przynależności do WOZŻ,

12) zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem, obiektami i urządzeniami służącymi żeglarstwu,

13) powoływanie społecznych fachowych komisji i zespołów żeglarskich oraz koordynowanie i kontrolowanie ich działalności,

14) inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności, zmierzającej do realizacji statutowych celów WOZŻ.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE WOZŻ, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie WOZŻ dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi WOZŻ mogą być kluby żeglarskie, posiadające osobowość prawną lub działające na podstawie regulaminu, o ile zrzeszają w chwili wstąpienia do WOZŻ co najmniej 15 osób pełnoletnich,

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być:

 1. Organizacje społeczne lub ich terenowe oddziały, zainteresowane działalnością żeglarską .
 2. Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w dziedzinie żeglarstwa.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla WOZŻ lub rozwoju polskiego żeglarstwa.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd WOZŻ na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanej jednostki organizacyjnej.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd WOZŻ na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego WOZŻ i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji.
 3. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu WOZŻ Sejmik Okręgowy WOZŻ.

§ 14

 1. Jednostki podległe członkom zwyczajnym WOZŻ nie mogą być członkami WOZŻ, a jednostki nadrzędne członków zwyczajnych WOZŻ, nie mogą być członkami zwyczajnymi WOZŻ.
 2. Członkostwo zwyczajne i wspierające WOZŻ nie narusza samodzielności i samorządności członków.
 3. Statuty członków zwyczajnych WOZŻ nie mogą być sprzeczne ze statutem WOZŻ.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni WOZŻ mają prawo:

1) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WOZŻ; czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom na Sejmik WOZŻ, bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom klubów i innych jednostek organizacyjnych, będących członkami zwyczajnymi WOZŻ,

2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz WOZŻ,

3) korzystać z pomocy i opieki WOZŻ w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

4) brać udział w organizowanych przez WOZŻ imprezach żeglarskich oraz przedsięwzięciach szkoleniowych,

5) korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu WOZŻ na jednakowych prawach,

6) używać godła i proporca WOZŻ,

7) korzystać z innych uprawnień, wynikających z działalności WOZŻ.

 1. Członkowie wspierający WOZŻ mają prawa wymienione w ust. 1, punkty 2,3,4,5,7 a osobom fizycznym będącym ich członkami przysługuje bierne prawo wyborcze.

§ 16

Członkowie WOZŻ mają obowiązek:

1) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań WOZŻ,

2) przestrzegania postanowień statutu WOZŻ, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,

3) przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,

4) przestrzegania uchwał i decyzji władz PZŻ i WOZŻ, podjętych w trybie i w zakresie określonych ich statutami,

5) regularnego opłacania składek członkowskich,

6) składania corocznych informacji, dotyczących działalności, według wzorów ustalonych przez    Zarząd WOZŻ (dotyczy tylko członków zwyczajnych).

§ 17

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1) rozwiązania się WOZŻ,

2) rozwiązania się klubu, sekcji żeglarskiej lub innej jednostki organizacyjnej będącej członkiem WOZŻ,

3) podjęcie przez Walne Zebranie członka WOZŻ prawomocnej uchwały o wystąpieniu z WOZŻ,

4) podjęcie przez Zarząd WOZŻ prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej jednego roku,

5) podjęcia przez Sejmik WOZŻ ,na wniosek Sądu Okręgowego, prawomocnej uchwały o wykluczeniu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu WOZŻ.

 1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1) rozwiązania się WOZŻ,

2) rozwiązania się danej jednostki organizacyjnej,

3) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu WOZŻ,

4) podjęcie przez Zarząd WOZŻ prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań w stosunku do WOZŻ.

§ 18

 1. W przypadku naruszenia przez członka WOZŻ postanowień statutu WOZŻ lub uchwał władz PZŻ albo  WOZŻ – Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia ich w określonym terminie,

2) odmówienia pomocy lub poparcia do czasu usunięcia uchybień,

3) zawieszenia w korzystaniu z określonych statutowych uprawnień członka WOZŻ do czasu podjęcia decyzji przez najbliższy Sejmik WOZŻ.

 1. Od decyzji Zarządu WOZŻ wymienionych w ust. 1 członkowi WOZŻ przysługuje prawo odwołania się do Sejmiku WOZŻ. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji wymienionych w ust. 1.

 

 ROZDZIAŁ 4

WŁADZE WOZŻ

§ 19

 1. Władzami WOZŻ są:

1) Sejmik WOZŻ,

2) Zarząd WOZŻ,

3) Komisja Rewizyjna WOZŻ,

4) Sąd Okręgowy WOZŻ.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Ta sama osoba nie może równocześnie być członkiem więcej niż jednej z władz, wymienionych w § 19     ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
 2. Członkowie władz, o których mowa w § 19 ust.1 punkty 2,3,4 :

1) nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudniani przez WOZŻ lub jego agendy na podstawie umowy o pracę – dopuszcza się jedynie zatrudnienie jednego urzędującego członka Zarządu ,

2) w przypadku nie uczestniczenia w pracach danego organu władzy WOZŻ przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy WOZŻ, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

3) nie mogą – w okresie pełnienia funkcji we władzach WOZŻ – pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.

SEJMIK WOZŻ
§ 21

 1. Sejmik WOZŻ jest najwyższą władzą WOZŻ.
 2. Sejmiki WOZŻ dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne, a zwyczajne na sprawozdawczo-wyborcze i sprawozdawcze.
 3. Zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy Sejmik WOZŻ zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata nie później niż miesiąc przed zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym Sejmikiem PZŻ, a zwyczajny sprawozdawczy Sejmik WOZŻ – co rok w latach, w których nie jest zwoływany sejmik sprawozdawczo-wyborczy .
 4. Nadzwyczajny Sejmik WOZŻ zwoływany jest przez Zarząd WOZŻ na podstawie:

1) uchwały poprzedniego Sejmiku WOZŻ,

2) uchwały Zarządu WOZŻ,

3) wniosku Komisji Rewizyjnej WOZŻ,

4) wniosku zgłoszonego na piśmie do Zarządu WOZŻ przez członków WOZŻ, reprezentowanych na ostatnim Sejmiku przez co najmniej 1/3 delegatów według rozdzielnika mandatów.

 1. Nadzwyczajny Sejmik WOZŻ obraduje nad sprawami, dla rozpatrzenia których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym uchwałą poprzedniego Sejmiku WOZŻ, lub w ciągu 2 miesięcy od uchwały Zarządu w tej sprawie lub złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku WOZŻ Zarząd WOZŻ zawiadamia, nie później niż na jeden miesiąc przed terminem, członków zwyczajnych i wspierających WOZŻ, celem powiadomienia delegatów na Sejmik WOZŻ przez władze tych członków.

§ 23

 1. W Sejmiku WOZŻ uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych WOZŻ w ilościach proporcjonalnych do liczby zrzeszonych osób fizycznych, oraz po jednym delegacie każdego członka wspierającego z głosem doradczym.
 2. Rozdzielnik mandatów na każdy Sejmik WOZŻ ustala Zarząd WOZŻ na podstawie aktualnych norm przedstawicielstw uchwalonych przez poprzedni Sejmik sprawozdawczo-wyborczy WOZŻ.
 3. W sprawozdawczych i nadzwyczajnych Sejmikach WOZŻ uczestniczą delegaci wybrani na ostatni sprawozdawczo-wyborczy Sejmik WOZŻ lub wybrani w nowych wyborach. Decyzję w tej sprawie podejmuje członek WOZŻ.

§ 24

W Sejmiku WOZŻ biorą udział z głosem doradczym:

1) członkowie władz WOZŻ o ile nie zostali wybrani delegatami,

2) członkowie władz PZŻ,

3) osoby zaproszone przez Zarząd lub Sejmik WOZŻ,

4) członkowie honorowi WOZŻ.

§ 25

Do kompetencji Sejmiku WOZŻ należy:

1) uchwalanie zmian statutu WOZŻ,

2) uchwalanie kierunków i programu działalności WOZŻ,

3) przyjmowanie sprawozdań władz WOZŻ i podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium oraz votum zaufania dla Zarządu WOZŻ lub poszczególnych jego członków,

4) wybór w głosowaniu tajnym Zarządu WOZŻ, Komisji Rewizyjnej WOZŻ, Sądu Okręgowego WOZŻ oraz, zgodnie z regulaminem przed sejmikowego Okręgowego Zgromadzenia Wyborczego, delegatów na Sejmik PZŻ,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu WOZŻ w sprawach określonych w § 18 ust. 1,

6) ustalenie wysokości składek członkowskich,

7) ustalanie zasad wyborczych i norm przedstawicielskich delegatów członków zwyczajnych na Sejmik WOZŻ,

8) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Okręgowego WOZŻ,

9) określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem WOZŻ,

10) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze i członków WOZŻ oraz przez delegatów na Sejmik WOZŻ.

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się WOZŻ i przeznaczenia jego majątku.

      ZARZĄD WOZŻ

§ 26

 1. Zarząd WOZŻ składa się z 6 do 9 członków, w tym prezesa, 2-5 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, wybieranych bezpośrednio na poszczególne stanowiska przez Sejmik WOZŻ, oraz 1-4 członków. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Sejmik WOZŻ.
 2. Zebrania Zarządu WOZŻ odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

Do kompetencji Zarządu WOZŻ należy:

1) realizowanie statutowych celów WOZŻ,

2) realizowanie uchwał Sejmiku WOZŻ,

3) reprezentowanie WOZŻ na zewnątrz,

4) kierowanie działalnością WOZŻ,

5) uchwalanie rocznych planów pracy i budżetów,

6) zarządzanie majątkiem i finansami WOZŻ oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu WOZŻ w granicach udzielonych przez Sejmik WOZŻ upoważnień,

7) zwoływanie Sejmików WOZŻ,

8) przyjmowanie i zawieszanie w prawach członków WOZŻ oraz podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków WOZŻ w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 4,

9) kontrolowanie i koordynowanie działalności żeglarskiej członków WOZŻ,

10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami WOZŻ,

11) opiniowanie spraw związanych z działalnością żeglarską na terenie działania WOZŻ,

12) współpraca z organizacjami i instytucjami popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską,

13) powoływanie komisji specjalistycznych i innych społecznych organów doradczych Zarządu, ustalając ich zadania oraz regulaminy działania,

14) określanie organizacji i zadań Biura WOZŻ i innych agend organizacyjnych i usługowych powoływanych dla realizacji celów WOZŻ,

15) angażowanie, zwalnianie i ustalanie warunków pracy pracowników WOZŻ,

16) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz WOZŻ,

17) ustalanie listy asesorów Sądu Okręgowego oraz powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych WOZŻ (w miarę potrzeb).

§ 28

 1. Dokumenty wystawione przez WOZŻ, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 2 oraz § 45, podpisują łącznie dwie osoby z pośród: Prezesa, Wiceprezesa – w zakresie działania którego leży sprawa, Sekretarza.
 2. Do podpisywania niektórych dokumentów i rachunków Zarząd WOZŻ może upoważnić innych członków Zarządu lub pracowników WOZŻ.

§29

Zarząd WOZŻ obowiązany jest egzekwować orzeczenia właściwych komisji działających w PZŻ.

PREZES HONOROWY WOZŻ
§ 30

Sejmik WOZŻ, na wniosek zarządu WOZŻ, może powołać na okres kadencji prezesa honorowego WOZŻ.

§ 31

Do zakresu zadań i uprawnień prezesa honorowego WOZŻ należy:

1) patronowanie inicjatywom żeglarskim,

2) przewodniczenie komitetom honorowym najważniejszych imprez żeglarskich organizowanych przez WOZŻ,

3) wspieranie kontaktów władz WOZŻ z władzami państwowymi oraz samorządowymi województwa mazowieckiego.

KOMISJA REWIZYJNA WOZŻ

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna WOZŻ składa się z 5 do 7 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej WOZŻ należy kontrolowanie całokształtu działalności WOZŻ i jego agend ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 34

Dla realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna WOZŻ jest uprawniona do:

1) żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu WOZŻ, podległych mu komisji i innych organów oraz od ich członków i od pracowników WOZŻ,

2) zwracania się do władz państwowych, samorządowych i administracyjnych oraz do władz PZŻ o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyników.

§ 35

Komisja Rewizyjna WOZŻ jest zobowiązana do:

1) informowania Zarządu WOZŻ o wyniku kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń, dotyczących usunięcia tych uchybień,

2) składania Sejmikowi WOZŻ sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawiania ocen działalności Zarządu i Biura WOZŻ ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał

3) przedstawienia Sejmikowi WOZŻ wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 36

Komisja Rewizyjna WOZŻ działa zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Sejmik WOZŻ.

§ 37

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WOZŻ oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do brania udziału z głosem doradczym w zebraniach Zarządu WOZŻ oraz powoływanych przez Zarząd WOZŻ komisji i innych organów.

SĄD OKRĘGOWY WOZŻ

§ 38

 1. Sąd Okręgowy WOZŻ składa się z 3 do 5 członków.
 2. Sąd Okręgowy wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 39

 1. Właściwość i zakres działania Sądu Okręgowego WOZŻ, rodzaje stosowanych przez nią kar oraz tryb postępowania przed nią określają jednolite przepisy dyscyplinarne, uchwalone przez odpowiednie władze PZŻ zgodnie z jego statutem.
 2. Sąd Okręgowy WOZŻ działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Sejmik WOZŻ.

§ 40

 1. Sąd Okręgowy WOZŻ działa jako:

1) sąd organizacyjny w sprawach członków WOZŻ nie wywiązujących się z obowiązków określonych w §16 punkty 1do 4,

2) sąd fachowy w sprawach związanych z naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień żeglarskich nadanych przez WOZŻ,

3) sąd honorowy w sprawach dotyczących członków honorowych WOZŻ lub jego władz.

4) sąd polubowny w sprawach zgodnie wniesionych przez stowarzyszenia członkowskie lub osoby będące ich członkami.

 1. Postanowienia ust. 1 punkt 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych – -których rozstrzyganie należy do kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów.
 2. Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe, uprawnień nadanych przez władze WOZŻ Sąd Okręgowy kieruje do tego organu władz WOZŻ, który te uprawnienia nadał.
 3. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Okręgowym określa regulamin uchwalony przez Sejmik WOZŻ.

UZUPEŁNIENIE SKŁADU WŁADZ WOZŻ

§ 41

 1. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Okręgowym WOZŻ – władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych do  danej władzy nie może przekroczyć 1/3 pierwotnie wybranych.
 2. Członkowie władz pochodzących z kooptacji nie mogą pełnić funkcji ani obowiązków prezesa WOZŻ oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Okręgowego.
 3. W razie ubycia w toku kadencji ze składu Zarządu prezesa WOZŻ Zarząd może powierzyć pełnienie tej funkcji do najbliższego Sejmiku jednemu z członków, wybranych w skład Zarządu przez Sejmik  WOZŻ lub obowiązany jest zwołać nadzwyczajny Sejmik WOZŻ, w celu dokonania nowego wyboru.
 4. Ubycie z wybranego przez Sejmik składu liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Okręgowego WOZŻ przekraczającej 1/3 pierwotnie wybranych powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd WOZŻ nadzwyczajnego Sejmiku WOZŻ w celu dokonania wyborów uzupełniających.
 5. Sejmiki WOZŻ sprawozdawcze i nadzwyczajne wybierają nowych członków władz na wszystkie miejsca, zwolnione przez uprzednio wybrane osoby, w tym również na miejsca obsadzone w drodze kooptacji.

 

ROZDZIAŁ 5

OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW WOZŻ

§ 42

 1. Przy Zarządzie WOZŻ działa Okręgowe Kolegium Sędziów, powołane do przeprowadzenia spraw sędziowania sportowego regat żeglarskich.
 2. Sposób powoływania Okręgowego Kolegium Sędziów WOZŻ, jego skład, właściwość i kompetencje określają jednolite przepisy, uchwalone przez odpowiednie władze PZŻ zgodnie z jego statutem.

 

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE WOZŻ

§ 43

 1. Majątek WOZŻ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na dochody WOZŻ składają się:

1) składki członkowskie,

2) wpływy z działalności statutowej,

3) dotacje, subwencje i darowizny,

4) wpływy z działalności prowadzonej na podstawie oddzielnych zezwoleń.

§ 44

 1. WOZŻ gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w       tym zakresie przepisami.
 2. Podstawę gospodarki finansowej WOZŻ stanowi budżet uchwalany przez Zarząd WOZŻ.

§ 45

Korespondencję w sprawach finansowych oraz majątkowych i inne dokumenty o charakterze prawnym podpisują: Prezes i Skarbnik lub inni upoważnieni przez Zarząd jego członkowie.

§ 46

Postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego przekraczające udzielone przez Sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Sejmik WOZŻ większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 48

 1. Rozwiązanie WOZŻ następuje w przypadku podjęcia przez Sejmik WOZŻ uchwały o rozwiązaniu WOZŻ większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Sejmiku o rozwiązaniu WOZŻ powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku WOZŻ i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

 

Niniejszy Statut WOZŻ został uchwalony przez Sejmik WOZŻ w dniu 04.12.1999 roku.

Uwzględniono poprawki do Statutu uchwalone przez Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ w dniu 10.04.2003 roku.

Uwzględniono poprawki do Statutu uchwalone przez Sejmik Nadzwyczajny WOZŻ w dniu 15.05.2018  roku.